Naše tarife

Tarife

Na osnovu Zakona o advokaturi i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojim se pokreće postupak, u procenjivim predmetima advokatu pripada naknada prema vrednosti spora prema Trifnom broju 13. Tarifni broj 13. procenjivi predmeti u dinarima. Za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak u procenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrednosti spora i to:

Vrednost spora do 450.000,00 din

 • sastav podneska……………………..6.000,00 din
 • zastupanje na ročištu……………7.500,00 din
 • odloženo ročište……………………..4.500,00 din
 • sastav žalbe……………………………..12.000,00 din

Spor vrednosti od 450.000,00 din do 750.000,00 din

 • sastav podneska……………………9.000,00 din
 • zastupanje na ročištu……….10.500,00 din
 • odloženo ročište…………………..6.000,00 din
 • sastav žalbe…………………………..18.000,00 din

Spor vrednosti od 750.000,00 din do 1.500.000,00 din

 • sastav podneska……………………11.250,00 din
 • zastupanje na ročištu…………12.750,00 din
 • odloženo ročište…………………….7.125,00 din
 • sastav žalbe……………………………22.500,00 din

Spor vrednosti od 1.500.000,00 din do 3.000.000,00 din

 • sastav podneska……………………16. 500,00 din
 • zastupanje na ročištu………….18.000,00 din
 • odloženo ročište……………………..9.750,00 din
 • sastav žalbe…………………………….33.000,00 din

Spor vrednosti od 3.000.000,00 din do 6.000.000,00 din

 • sastav podneska………………………22.500,00 din
 • zastupanje na ročištu…………….24.000,00 din
 • odloženo ročište……………………….12.750,00 din
 • sastav žalbe………………………………..45.000,00 din

Spor vrednosti od 6.000.000,00 din do 12.000.000,00 din

 • sastav podneska…………………..30.000,00 din
 • zastupanje na ročištu…………31.500,00 din
 • odloženo ročište……………………16.500,00 din
 • sastav žalbe…………………………….60.000,00 din

Spor vrednosti od 12.000.000,00 din do 24.000.000,00 din

 • sastav podneska……………………37.500,00 din
 • zastupanje na ročištu………….39.000,00 din
 • odloženo ročište…………………….20.250,00 din
 • sastav žalbe………………………………78.000,00 din

Spor vrednosti od 24.000.000,00 din do 48.000.000,00 din

 • sastav podneska…………………45.000,00 din
 • zastupanje na ročištu……….46.500,00 din
 • odloženo ročište…………………24.000,00 din
 • sastav žalbe………………………….90.000,00 din

Spor vrednosti od 48.000.000,00 din do 120.000.000,00 din
(na započetih 300.000,00 din nagrada od 45.000,00 din se uvećava za po 30 din)

 • sastav podneska…………………45.000,00 din + po 30 din
 • zastupanje na ročištu………45.000,00 din + po 30 din + 1.500,00 din
 • odloženo ročište…………………1/2 podneska + 1.500,00 din
 • sastav žalbe…………………………..podnesak + 100 %

Spor vrednosti od 120.000.000,00 din do 300.000.000,00 din
(na započetih 900.000,00 din nagrada od 52.200,00 din se uvećava za po 30 din)

 • sastav podneska…………………52.200,00 din + po 30 din
 • zastupanje na ročištu……….52.200,00 din + po 30 din + 1.500,00 din
 • odloženo ročište…………………1/2 podneska + 1.500,00 din
 • sastav žalbe………………………….podnesak + 100 %

Spor vrednosti preko 300.000.000,01 din
(na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30 din)

 • sastav podneska……………..58.200,00 din + po 30 din a maks do 88.200,00din
 • zastupanje na ročištu……58.200,00 din + po 30 din a maks do 88.200,00din + 1.500,00 din
 • odloženo ročište………………1/2 podneska + 1.500,00 din
 • sastav žalbe……………………… podnesak + 100 %

Sastav Ugovora i opštih akata 1,5 % od vrednosti ugovora ili 100 % od Tarifnog broj 13

Pravni savet usmeni 50 %, a pismeni 100% od od tarifnog broja 13

Tarifni broj 14 – neprocenjivi predmeti

Za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada, i to:

1) Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom šasti, porodični (vanparnica), upis u katastar-neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični I ostali) upis u APR

 • sastav podneska……………………16.500,00 din
 • zastupanje na ročištu…………18.000,00 din
 • odloženo ročište…………………….9.750,00 din
 • sastav žalbe……………………………..33.000,00 din

2) Postupci pred državnim organom ostali

 • sastav podneska…………………..19.500,00 din
 • zastupanje na ročištu…………21.000,00 din
 • odloženo ročište……………………11.250,00 din
 • sastav žalbe…………………………….39.000,00 din

3) Postupci vezano za službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS

 • sastav podneska…………………..22.500,00 din
 • zastupanje na ročištu…………24.000,00 din
 • odloženo ročište……………………12.750,00 din
 • sastav žalbe…………………………….45.000,00 din

4) Postupci vezano za utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija ( neprocenjivi ) upravni postupk i spor pred inspekcijama, domaća arbitrža i medijacija ( neprocenjivi ), ostali pred PS

 • sastav podneska…………………..25.500,00 din
 • zastupanje na ročištu…………27.000,00 din
 • odloženo ročište……………………14.250,00 din
 • sastav žalbe……………………………..54.000,00 din

5) zakonsko izdržavanje

 • sastav podneska…………………..6.000,00 din
 • zastupanje na ročištu…………7.500,00 din
 • odloženo ročište……………………4.500,00 din
 • sastav žalbe…………………………….12.000,00 din

6) vršenje roditeljskog prava

 • sastav podneska…………………..11.250,00 din
 • zastupanje na ročištu…………12.750,00 din
 • odloženo ročište……………………..7.125,00 din
 • sastav žalbe…………………………….22.500,00 din

7) privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upavni postupak i spor ( poreski, carinski, policija) ostali sporovi VS

 • sastav podneska…………………..30.000,00 din
 • zastupanje na ročištu…………31.500,00 din
 • odloženo ročište……………………16.500,00 din
 • sastav žalbe……………………………..60.000,00 din

8) ostali sporovi pred Upravnim sudom

 • sastav podneska…………………..36.000,00 din
 • zastupanje na ročištu…………37.500,00 din
 • odloženo ročište……………………19.500,00 din
 • sastav žalbe……………………………..72.000,00 din

9) Autorski sporovi ( neprocenjivi) postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)

 • sastav podneska…………………….45.000,00 din
 • zastupanje na ročištu………….46.500,00 din
 • odloženo ročište…………………….24.000,00 din
 • sastav žalbe……………………………..90.000,00 din

6) vršenje roditeljskog prava

 • sastav podneska…………………..11.250,00 din
 • zastupanje na ročištu…………12.750,00 din
 • odloženo ročište……………………..7.125,00 din
 • sastav žalbe…………………………….22.500,00 din

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI

 • ortački, generalni ( opšti ) statut, osnivački akt pravnih lica ………………………….30.000,00 din
 • korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave….22.500,00 din
 • testament (neprocenjivo) ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica………………………………..19.500,00 din
 • Punomoć……………………13.500,00 din
 • ostale izjave………………..11.250,00 din
 • ugovor o posluzi………16.500,00 din
 • ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica………25.500,00 din
 • opšti akti državnih organa i lokalne samouprave…………………………………………………………37.500,00 din

KRIVIČNI POSTUPAK

sr_RS