Advokatska kancelarija se bavi sledećim oblastima prava:

Oblasti prava

Privredno pravo
Kompanijsko pravo
 • zastupanjem privrednih društava u postupcima pred privrednim sudovima i arbitražama
 • zastupanjem u postupcima naplate potraživanja
 • savetovanjem i usklađivanjem internih akata i poslovanja privrednih društava sa pozitivnopravnim propisima
 • zastupanjem i savetovanjem u postupku osnivanja privrednih društava
 • zastupanjem i savetovanjem u postupcima promene pravne forme i statusnih promena (spajanja, pripajanja, podela i odvajanja), kao i zastupanjem u postupku registracije promena pred APR-om
 • zastupanjem i savetovanjem u vezi sa pravnim aspektom organizacije i korporativnog upravljanja
 • zastupanjem u sporovima članova ili akcionara privrednog društva sa drugim članovima ili samim društvom, kao i u postupcima ostvarivanja prava manjinskih ili nesaglasnih akcionara i članova društva
 • zastupanjem privrednih društava pred organima uprave i regulatornim agencijama
 • zastupanjem u stečajnim postupcima
 • zastupanjem i savetovanjem u drugim pravnim stvarima iz oblasti kompanijskog prava
Krivično pravo
 • iniciranjem pokretanja krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi
 • savetovanjem i odbranom klijenata u svojstvu branilaca u krivičnom i predkrivičnom postupku u postupcima klasičnog, privrednog, organizovanog i visokotehnološkog kriminaliteta
 • ulaganjem žalbi i drugih pravnih lekova protiv odluka krivičnih sudova i drugih organa krivičnog postupka
 • zastupanjem klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih
 • zastupanjem klijenata u postupcima ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela
 • zastupanjem u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode
 • zastupanjem u postupcima za primenu mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja u zdravstvenoj ustanovi ili na slobodi
 • zastupanjem u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust
 • zastupanjem u postupcima rehabilitacije i prestanka pravnih posledica osude i mera bezbednost
 • zastupanjem u drugim krivičnopravnim postupcima
Obligaciono pravo
 • sastavljanjem ugovora i zastupanjem u pregovorima u vezi sa zaključenjem ugovora, kao i zastupanjem u sudskim sporovima u vezi sa primenom, raskidom ili poništenjem ugovora
 • zastupanjem u postupcima naplate potraživanja
 • zastupanjem u postupcima za naknadu materijalne štete
 • zastupanjem u postupcima za naknadu svih vidova nematerijalne štete,a naročito naknade štete proistekle iz SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, zbog ujeda pasa i mačaka, povreda na radu (fizički bolovi, duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lice, strah)
 • zastupanjem u drugim obligacionopravnim postupcima
Finasnijsko i poresko poslovanje
 • Oporezivanje nepokretnosti
 • Porezi i poreski postupak
 • Izvršni postupak i naplata potraživanja
Porodično pravo
 • zastupanje u sporovima za razvod braka,
 • zastupanje u sporovima oko podele imovine stečene u toku trajanja braka;
 • zastupanje u sporovima za izdržavanje
 • zastupanje u postupcima vezanim za poveravanje zajedničke dece na čuvanje, negu i staranje;
 • zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava
 • zastupanjem u drugim porodičnopravnim postupcima
Nasledno pravo
 • Sastavljanje testamenta
 • Sastavljanje Ugovora
 • Ostavinski postupak
 • Podela nasledničke zajednice
Radno pravo
 • Radni sporovi
 • Disciplinska odgovornost
 • Naknada štete
 • Radni odnosi
 • Suspenzija zaposlenog
 • Prestanak radnog odnosa
 • Restruktuiranje
 • Izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnika o radu i druge potrebne dokumentacije
 • Postupci pred PIO i Fondom za zdravstveno osiguranje i drugi postupci
 • Pribavljanje radnih dozvola za nerezidente
 • Naknada štete proistekle iz rada ili u vezi sa radom
 • Neisplaćene zarade, neuplaćeni doprinosi po osnovu zdravstvenog i PIO osiguranj
Upravno pravo
 • Upravni postupak
 • Upravni spor
 • Otpust iz državljanstva
 • Imovinsko pravo
 • Promet nepokretnosti
 • Poresko planiranje u vezi sa nepokretnostima
 • Parnice u vezi sa nepokretnostima
 • Zastupanje pred organima uprave u postupcima legalizacije nepokretnosti, pribavljanja dozvola, kao i druge dokumentacije potrebne za izgradnju nepokretnosti
 • Zastupanje u postupcima uknjižbe, upisa i brisanja hipoteka i drugih tereta
 • Zastupanje u postupcima vraćanja oduzete imovin
Prekršajno pravo
 • Zastupanje i odbrana pred prekršajnim sudovima
sr_RS