PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

 

Kao osnovno pitanje postavlja se šta je to suđenje u razumnom roku, svakako da odgovor zavisi od slučaja do slučaja pri čemu se kao parametri uzimaju složenost spora, broj stranaka i druge okolnosti ali je Evropski sud za ljudska prava zauzeo stanovište da je razumni rok povređen ako postupak traje duže od dve godine. Naravno bitno je da sama stranka koja tvrdi da su joj povređena prava nije svojom krivicom izazvala prolongiranje postupka. Mnogobrojni sudski predmeti u praksi traju po pet ili više godina čak i decenija pa svakako ispunjavaju uslov da je razumni rok povređen. Zahtev neposredno višem sudu je trenutno primarni, najefikasniji i najznačajniji način na koji se štiti pravo na suđenje u razumnom roku, međutim ukoliko Viši sud utvrdi da nije došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku sledeća instanca kojoj se možete obratiti je Ustavni sud pisanjem ustavne žalbe, a ukoliko niste zadovoljni ni tom odlukom zadnja mogućnost je pisanje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava .

Zahtev da sud utvrdi povredu prava na suđenje u razumnom roku je pravno sredstvo kojim se štiti pravo svakog lica da sud u razumnom roku odluči u njegovim pravima i obavezama. Protekom vremena se obesmišljava sama ideja zaštite prava pa se javlja potreba da sva suđenja odnosno postupci traju što kraće vreme jer se time dobija na efikasnosti i pravnoj sigurnosti . U današnje vreme sudovi su pretrpani predmetima pa često dolazi do maratonskih postupaka koji traju više godina pri čemu se strankama prouzrokuje velika šteta.

Izmenama Zakona o uređenju sudova je propisano da ukoliko je postupak još nije pravosnažno okončan može se uputiti zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku neposredno višem sudu. Ako se postupak vodi pred Osnovnim sudom nadležan je Viši sud a ukoliko se postupak vodi pred Višim sudom nadležan će biti Apelacioni sud. Ako se postupak vodi pred Privrednim apelacionim, Prekršajnim apelacionim ili Upravnim sudom o zahtevu odlučuje Vrhovni kasacioni sud.

Uz sam zahtev da sud utvrdi povredu prava na suđenje u razumnom roku stranka može tražiti i da joj se dosudi primerena naknada, ukoliko joj zahtev bude osnovan dosudiće joj se primerena naknada u roku od tri meseca od podnošenja zahteva iz budžetskih sredstava opredeljenih za rad sudova. Ova naknada će se dosuditi nezavisno od toga da li će stranka dobiti ili izgubiti postupak u kome je došlo do vremenskog odugovlačenja. Sam postupak za utvrđenje povrede prava na suđenje u razumnom roku je hitne prirode i sud samo proverava osnovanost zahteva u smislu da li je došlo do povrede razumnog roka za suđenje, neće se upuštati u suštinu spora koji se prethodno vodi. Na postupak zaštite suđenja u razumnom rok se primenjuju pravila vanparničnog postupka i sudska odluka ima oblik rešenja. Ukoliko je stranka istakla i zahtev da se postupak u kome je došlo do povrede prava ubrza, neposredno viši sud će naložiti nižem sudu pred kojim se postupak vodi da preduzme radnje u cilju okončanja postupka u primerenom roku.

 

 

COPYRIGHT

© 2015 | PRIVACY POLICY

 

ADRESA

Doža Đerđa 2/6, Novi Sad

 

TELEFON

Tel +381 21 661 5901 Mob +381 65 555 75 85