Oblasti prava

Advokatska kancelarija se bavi sledećim oblastima prava:

Privredno pravo

Kompanijsko pravo

• zastupanjem privrednih društava u postupcima pred privrednim sudovima i arbitražama
• zastupanjem u postupcima naplate potraživanja
• savetovanjem i usklađivanjem internih akata i poslovanja privrednih društava sa pozitivnopravnim propisima
• zastupanjem i savetovanjem u postupku osnivanja privrednih društava
• zastupanjem i savetovanjem u postupcima promene pravne forme i statusnih promena (spajanja, ,pripajanja, podela i odvajanja), kao i zastupanjem u postupku registracije promena pred APR-om
• zastupanjem i savetovanjem u vezi sa pravnim aspektom organizacije i korporativnog upravljanja
• zastupanjem u sporovima članova ili akcionara privrednog društva sa drugim članovima ili samim društvom, kao i u postupcima ostvarivanja prava manjinskih ili nesaglasnih akcionara i članova društva
• zastupanjem privrednih društava pred organima uprave i regulatornim agencijama
• zastupanjem u stečajnim postupcima
• zastupanjem i savetovanjem u drugim pravnim stvarima iz oblasti kompanijskog prava

Krivično pravo

• iniciranjem pokretanja krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi
• savetovanjem i odbranom klijenata u svojstvu branilaca u krivičnom i predkrivičnom postupku u postupcima klasičnog, privrednog, organizovanog i visokotehnološkog kriminaliteta
• ulaganjem žalbi i drugih pravnih lekova protiv odluka krivičnih sudova i drugih organa krivičnog postupka
• zastupanjem klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih
• zastupanjem klijenata u postupcima ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela
• zastupanjem u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode
• zastupanjem u postupcima za primenu mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja u zdravstvenoj ustanovi ili na slobodi
• zastupanjem u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust
• zastupanjem u postupcima rehabilitacije i prestanka pravnih posledica osude i mera bezbednosti
• zastupanjem u drugim krivičnopravnim postupcima

Obligaciono pravo

• sastavljanjem ugovora i zastupanjem u pregovorima u vezi sa zaključenjem ugovora, kao i zastupanjem u sudskim sporovima u vezi sa primenom, raskidom ili poništenjem ugovora
• zastupanjem u postupcima naplate potraživanja
• zastupanjem u postupcima za naknadu materijalne štete
• zastupanjem u postupcima za naknadu svih vidova nematerijalne štete,a naročito naknade štete proistekle iz SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, zbog ujeda pasa i mačaka, povreda na radu (fizički bolovi, duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lice, strah)
• zastupanjem u drugim obligacionopravnim postupcima

Finasnijsko i poresko poslovanje

• Oporezivanje nepokretnosti
• Porezi i poreski postupak
• Izvršni postupak i naplata potraživanja

Porodično pravo

• zastupanje u sporovima za razvod braka,
• zastupanje u sporovima oko podele imovine stečene u toku trajanja braka;
• zastupanje u sporovima za izdržavanje,
• zastupanje u postupcima vezanim za poveravanje zajedničke dece na čuvanje, negu i staranje;
• zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava
• zastupanjem u drugim porodičnopravnim postupcima

Nasledno pravo

• Sastavljanje testamenta
• Sastavljanje Ugovora
• Ostavinski postupak
• Podela nasledničke zajednice

 

Radno pravo

• Radni sporovi
• Disciplinska odgovornost
• Naknada štete
• Radni odnosi
• Suspenzija zaposlenog
• Prestanak radnog odnosa
• Restruktuiranje
• Izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnika o radu i druge potrebne dokumentacije
• Postupci pred PIO i Fondom za zdravstveno osiguranje i drugi postupci
• Pribavljanje radnih dozvola za nerezidente
• Naknada štete proistekle iz rada ili u vezi sa radom
• Neisplaćene zarade, neuplaćeni doprinosi po osnovu zdravstvenog i PIO osiguranja

Upravno pravo

• Upravni postupak
• Upravni spor
• Otpust iz državljanstva
• Imovinsko pravo
• Promet nepokretnosti
• Poresko planiranje u vezi sa nepokretnostima
• Parnice u vezi sa nepokretnostima
• zastupanje pred organima uprave u postupcima legalizacije nepokretnosti, pribavljanja dozvola, kao i druge dokumentacije potrebne za izgradnju nepokretnosti
• zastupanje u postupcima uknjižbe, upisa i brisanja hipoteka i drugih tereta

• zastupanje u postupcima vraćanja oduzete imovine

Prekršajno pravo

• Zastupanje i odbrana pred prekršajnim sudovima

 

COPYRIGHT

© 2015 | PRIVACY POLICY

 

ADRESA

Doža Đerđa 2/6, Novi Sad

 

TELEFON

Tel +381 21 661 5901 Mob +381 65 555 75 85